ਸਰਵੇਖਣ (ਪੰਜਾਬੀ)

1. ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ

2. ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਮਾੜੀ-ਮੋਟੀਠੀਕ-ਠਾਕਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂਬਿਹਤਰੀਨ
Not at all Likely Extremely Likely
0 = ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 10 = ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

3. ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਅਸਰ- ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ

4. ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ *

Run by http://www.sikhcouncil.co.uk
%d bloggers like this: